Regulamin

Regulamin Sudeckiego Forum Inicjatyw (SFI) 2023 r.:

 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem”) jest wydany przez głównego organizatora imprezy – Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Króla w Głuszycy z siedzibą przy ul. 11 Listopada 6A, 58-340 Głuszyca – zwanego dalej „Organizatorem”

            Celem regulaminu jest określenie zasad zachowania się osób obecnych na SFI i korzystanie przez nie z terenu i urządzeń, na którym przeprowadzone jest Wydarzenie.

Wydarzenie SFI ma charakter społeczno-religijno-kulturalny.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania SFI przebywają na terenie, na którym przeprowadzone jest Wydarzenie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania paneli, warsztatów i koncertów obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Poniższe określenia używane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • „Służba Porządkowa lub Informacyjna” oznacza współpracę Organizatora z Policją, Strażą Pożarną oraz powołane przez Organizatora osoby;
 • „Teren wydarzenia” oznacza teren w Głuszycy przy kościele pw. Chrystusa Króla, ul. Bolesława Chrobrego 4A , 58-340 Głuszyca, na którym przeprowadzone jest Wydarzenie;
 • „Uczestnik Wydarzenia” oznacza osobę uczestniczącą w imprezie;
 1. Przebieg Wydarzenia

Wstęp na wydarzenie obowiązuje w dniach od 06.07 do 10.07. Wstęp na koncert przysługuje wszystkim osobą zainteresowanym mającym zakupione cegiełki.

Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Wydarzenia:

 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychotropowych,
 • napojów w opakowaniach szklanych, ceramicznych i metalowych.

Ponadto zabrania się:

 • jazdy na terenie Wydarzenia na rowerach, rolkach, deskorolkach, itp.
 • prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakichkolwiek działalności handlowych lub innej zarobkowej na terenie Wydarzenia,
 • prowadzenie jakichkolwiek akcji reklamowych, propagandowych, wyborczych w tym rozdawania ulotek wszelkiego typu, wywieszania banerów, transparentów, haseł o treści obraźliwej, wulgarnej lub dyskryminującej,
 • wygłaszanie, eksponowanie, emitowanie treści propagandowych, reklamowych lub wyborczych poprzez nośniki audio-wizualne (megafony, itp.)

Organizator Wydarzenia może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywanie na niej osobom:

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
 • posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje środki lub substancje,
 • zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
 • niestosujących się do postanowień niniejszego Regulaminu

Kto wnosi lub posiada na Wydarzeniu broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

Uczestnik Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia zobowiązani są stosować się do poleceń Organizatora imprezy.

Osoby nie przestrzegające Regulaminu lub które swoim zachowaniem zakłócają porządek i ład publiczny, zostają usunięte z terenu Wydarzenia.

 1. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, przerywania oraz ustalenia zmian w przebiegu Wydarzenia z uzasadnionych powodów, np. warunków pogodowych, zaistnienia tzw. „Siły Wyższej”, awarii sprzętu technicznego lub budowlanego i innych zagrażających życiu i zdrowiu uczestników itp.

Służby Porządkowe lub Informacyjne legitymują się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy, do:

 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądanie zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 • wydawanie poleceń porządkowych osobą zakłócającym porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Wydarzenia, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwanie ich do opuszczenia terenu Wydarzenia,
 • ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji lub Straży Pożarnej, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
 • stosowanie siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub innej osoby, na zasadach określonych w art. 38 ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
 1. Postanowienie końcowe

Osoby uczestniczące w Wydarzeniu, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają dobrowolną zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/ lub nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanego wydarzenia oraz działalności własnej.

Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:

 • Służby Porządkowe i Informacyjne
 • udostepnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Organizator wyznacza strefy podziału imprezy:

 • scena wraz z zapleczem techniczno – socjalnym (dla wykonawców i obsługi), niedostępna dla publiczności,
 • widownia – miejsca siedzące i stojące na terenie Wydarzenia, dostępne dla widzów,

Niniejszy regulamin jest dostępny:

 • w siedzibie organizatora SFI z siedzibą przy ul. 11 Listopada 6A, 58-340 Głuszyca
 • na stronie internetowej: sudeckieforuminicjatyw.pl
 • na miejscu podczas trwania Wydarzenia

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

Regulamin obowiązuje w czasie trwania wydarzenia.